Semalt-dan maslahat: Sosial mediýada ýerleşdirilen kezzapçylyk ýazgylaryndan nädip dynmaly

Dostuňyzyň “Facebook” wagt tertibinde ýerleşdiren wideoňyz hakda gürrüň bermegi, soňky üç günüň dowamynda işjeň däldigiňizi bilip, gaty gaharlandyryjy bolup biler. Sahypa, duýduryş bermezden Facebook sahypasynda aldaw suratlaryny teswirlemek we ýerleşdirmek şeýle bir biynjalyklyk. Anketany doldurmaly we smartfon ýa-da bahany almaly diýlen zat diňe bir kezzaplyk däl, eýsem diňe bir manipulýasiýa.

Zyýanly kodlary basyp, hakeriňize ulanyjy adyňyzy we parol maglumatlaryňyzy açmak islemeýärsiňiz. Köplenç halanýan haker hökmünde tanalýan, zyýanly hakerler, isleýşiňiz ýaly wagt tertibine wideo ýazan wideo iberýärler. Wagtyň geçmegi bilen wideo sizi Facebook sahypasyny halajak başga bir baglanyşyga ugrukdyrýar. Ondan soň, şol sahypa tarapyndan ýazylan ähli ýazgylar awtomatiki usulda wagt tertibinde peýda bolýar.

Mysal üçin, Facebookda Undertaker we Jon Cenanyň ölümi bilen baglanyşykly galp ýazgylary hemmämiz bilýäris. “Facebook” -daky zyýanly baglanyşyklara basmakdan we ägä bolmakdan ägä boluň.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Julia Waşnewa, “Facebook” spamlary we kezzapçylyklary bilen göreşmäge kömek etjek aşakdaky gollanmany size hödürleýär.

Näme üçin sosial media platformalaryny spamlary we kezzaplary ýaýratmak üçin ulanmaly?

Spamerler, Facebook ýaly sosial media platformalaryny ulanyp, köp sanly müşderiden peýdalanýarlar. “Facebook” ulanyjylary onlaýn hasaplaryny dolandyrmak üçin has köp wagt sarp edýärler. Spamerler bu ýagdaýdan peýdalanyp, shemalaryny ýaýratýarlar. “Facebook” kezzapçylyklara we spamlara garşy göreşmegi ileri tutýar. Recentlyakynda “Facebook” spamçylaryň ulanyjylara ýüzlenmeginiň öňüni almak üçin täze aýratynlyklary hödürledi.

Spamerler tarapyndan döwülmezligi barada maslahatlar

Sosial ulgam ulanyjylary onlaýn haýsydyr bir işi ýerine ýetirenlerinde, döwülenden soň bolup biljek netijelerinden habarly bolmalydyrlar. Zyýanly howplaryň hasabyňyza ýaýramagynyň öňüni almak üçin Facebook gizlinlik sazlamalaryňyzy gözden geçiriň we üýtgediň. Islendik Facebook sahypasyndan wideo we suratlary göçürip almakdan gaça duruň.

“Facebook” wagt tertibinden kezzap ýazgylaryny nädip aýyrmalydygy barada ädimler

Aldawlar, bilesigeliji sosial ulgam ulanyjylaryna täsir edýär. Geň sahypalar üçin 'Bu sahypany halaýan' opsiýasyna basmakdan gaça duruň. Halanýan sahypalaryňyza goşulan wagt tertibindäki sahypalary bilgeşleýin aýyrmak üçin “Facebook” wagt tertibini açyň we baglanyşyk sahypalaryny açyň. Aýyrmak isleýän we sahypadan tapawutlylykda spam sahypasyna basyň.

Galp programmalary Facebook hasabyňyzdan aýyrmak üçin hasap sazlamalaryna giriň we aýyrmak isleýän programmaňyzy basyň. Aldaw programmasyny Facebook hasabyňyzdan aýyrmak üçin aýyrmak düwmesine basyň. Şeýle hem, Programmany blokirleme opsiýasyna girizip, Programmanyň adyny girizip bilersiňiz. Kanuny däl sahypany halamak hakykatdanam gymmatlap biler. Zyýanly haker tarapyndan dolandyrylýan hasabyňyzyň netijelerinden gaça durmak üçin bir sahypany halamazdan ozal gözläň. Spamerlerden howpsuz bolmak üçin aldaw ýazgylaryny we programmalary blokirlemegiň zerurlygy barada dostlaryňyz bilen paýlaşyň.

send email